MADDE 1- Kuruluş                                                               

Yasalar ile iş bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca “ TÜRKİYE MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı “MF” dir.

MADDE 2- Hukuki Dayanak

Bu tüzük, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ile 31/03/2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- Tanımlar
Bu tüzükte geçen;
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Mülki İdare Amirliği: Dernek ve Federasyon merkezlerinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Dernekler birimi: İl dernekler müdürlüğünü ve ilçe dernekler büro şefliği,
Dernek merkezi: Derneklerin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
Federasyon: Türkiye  Meme Hastalıkları Dernekleri federasyonu (MF)  

MADDE 4- Merkez
MF’nin merkezi Ankara’dır. Genel kurula katılma hakkına sahip temsilci (delege) sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik kurulabilir.

Tüzüğün tamamına ulşamak için lütfen tıklayınız.